Salgsbetingelser

JUBILUM AS – Aslakveien 14. PB 6 Hovseter, 0705 Oslo Oslo – Tlf. 22440455.
Jubilum tilbyr og selger firmagaver, profileringsartikler og reklameartikler kun til virksomheter som er registrert i Norge.

1. Tilbud

Alle oppgitte priser er eks mva og frakt med mindre annet er oppgitt. Vi tar forbehold om justeringer
av tilbudspriser der leverandøren, andre forhold eller egne skrivefeil har gitt feil priser. Det vil da bli
sendt et justert pristilbud.

2. Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse vil først bli utstedt når vi kan bekrefte at produktet er tilgjengelig og vi kan levere
ønsket antall til ønsket leveringstid. Ordre vil bli produsert og levert i hht ordrebekreftelsen.
Ordrebekreftelsen beskriver tilbudt produkt/gaveartikkel og pris og er også basert på en eventuelt
godkjent skisse. Bestillingen anses da som bindende

3. Levering

Levering skjer ex works/ex selgers lager.
Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring fra godset forlater angitt tid og sted i kjøpsavtalen.
Leveringstid/dato er når varene er tilgjengelig for kjøper. Denne dato kan avvike fra oppgitt dato av variabler som er utenfor vår kontroll. Vi tar ikke ansvar for de konsekvenser dette eventuelt må medføre.

Ved force majeure eller andre tilsvarende utfordringer kan selger kansellere ordren eller ha retten til en forsinket levering. Selger skal straks varsle kjøper dersom det er grunn til å tro at leveransen blir forsinket. Kjøper taper sin rett til erstatning hvis han ikke presenterer et skriftlig krav til selger innen seks uker etter den dato da levering skulle skjedd.

4. Reklamasjon

Reklamasjon må bli meddelt skriftlig senest 8 dager etter mottak av faktura. Klage skal inneholde beskrivelse av feilen. Etter den dato vil ikke lenger reklamasjonen kunne bli godkjent. Det aksepteres ikke reklamasjon på spesialtilpassede produkter. Vær derfor ekstra oppmerksom ved godkjenning av skisse. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke kan garantere eksakt PMS farge på trykket da det kan avvike ved trykk på forskjellige materialer. Det kan også være forskjeller på farge på det du ser på skjermen til det som blir trykket på produktet

5. Kansellering

Om kjøperen kansellerer ordren er han forpliktet til å betale for alle kostnader som er påløpt og for tap av fortjeneste.

6. Plikter

Begge parter har taushetsplikt i forhold til oppdraget og hverandres forretningsmessige forhold med mindre man har en skriftlig avtale på det motsatte. Kunden har ansvaret ved en eventuell offentlig presentasjon av produktene og holder leverandør ansvarsfri ved en eventuell tvist

7. Ansvar

Selger skal, etter eget valg, bytte eller reparere, rette feil i produkter som følge av feil design,
materialer eller utførelse. Selgers ansvar omfatter ikke mangler som skyldes (i) feil bruk av
produktet, (ii) materialet som er levert av kjøperen, (iii) kjøpers design.

8. Produktansvar

Selger er ikke ansvarlig for skade på person eller eiendom, eller konsekvensene av slike skader hvis skaden oppstår etter at produkter har blitt levert til kjøperen. Kjøper skal holde selger skadesløs dersom selger blir ansvarlig overfor tredjemann for slik skade eller tap som selgeren ikke er ansvarlig for.

9. Betalingsbetingelser

Betaling skjer i hht betingelser oppgitt på faktura. Forskuddsvis, per 14 dager eller etter egen bedriftsavtale. Ved spesialproduksjon kan vi be om minst 30 % forskuddsvis finansfaktura. Varer med logotrykk har ingen verdi for andre enn kjøper. Selger har salgspant i de leverte produkter inntil
kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. Betaler ikke kjøperen i rett tid, har selgeren rett til å belaste morarente

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal avgjøres ved dom med Oslo tingrett i første instans. Norsk lovgiving skal anvendes for kontrakten.